Fotostudio Ingrid Weyers - Grote Steenweg 121 - 9340 Oordegem
tel. 09 366 07 96 - info@huureenfotostudio.be
ondernemingsnummer: BE0 741 185 314 - rekeningnr: IBAN BE34 8803 2712 7190

Verhuur fotostudio - Algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder van de verhuurder goedkeuring van zijn reservering heeft ontvangen.
Dit gebeurt telkens opnieuw, bij elke nieuwe reservering, ook al betreft het een terugkerende klant.

2. De verhuurder is de eigenaar van het pand, zijnde Ingrid Weyers en/of Rik De Brauwer, handelend voor Fotostudio Ingrid Weyers.
De huurder is diegene die via het reservatieformulier op de website www.huureenfotostudio.be een aanvraag tot reservatie heeft doorgestuurd.

3. Locatie - infrastructuur - contact
De te huren fotostudio is gelegen aan de Grote Steenweg 121 te 9340 Oordegem in België en maakt deel uit van de onderneming Fotostudio Ingrid Weyers, gelegen op hetzelfde adres. Het betreft een apartstaand gebouw dat enkel te bereiken is via het vernoemde adres na aanmelding terplekke en met de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars.
Contacten verlopen via de bovenvermelde gegevens.

4. Huurperiode
De huurperiode wordt door de huurder aangegeven op de online agenda door middel van het aanklikken van de gewenste tijdsblokken waarna deze oranje kleuren en de periode omschreven wordt in een nieuwe balk die verschijnt onder en boven de agenda.
Deze periode wordt nogmaals vermeld in het reservatieformulier dat door de huurder moet worden ingevuld en doorgestuurd. De minimum duurtijd bedraagt één (1) uur.

5. Betaling / Laattijdige of wanbetaling van facturen
De betaling kan enkel via overschrijving gebeuren. Het rekeningnummer staat vermeld op de website www.huureenfotostudio.be. Indien er een factuur is opgemaakt en niet tijdig wordt betaald wordt dit automatisch doorgestuurd naar de diensten van www.unpaid.be van het advocatenkantoor De Groote - De Man uit Gent.

6. Bevestiging reservatie
De reservatie is definitief en zal dus ook pas aangegeven worden in de publieke agenda, nadat de verhuurder het bewijs van storting van het gehele huurbedrag heeft ontvangen. De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat anderen evengoed kunnen reserveren voor dezelfde periode zolang hij/zij zelf geen stortingsbewijs heeft afgeleverd. Het invullen én doorsturen van een reservatieformulier door de huurder wordt door de verhuurder enkel beschouwd als aanvraag.

7. Annuleren van de huurperiode
De annnulatie van een huurperiode wordt enkel en alleen terugbetaald indien ze wordt gemeld binnen de periode tot 14 kalenderdagen voor de dag van de reservatie. Hiervan wordt in geen enkel geval afgeweken. In vernoemd geval zal het gehele huurbedrag door de verhuurder worden teruggestort op het rekeningnummer dat door de huurder werd gebruikt om de betaling uit te voeren voor de oorspronkelijke boeking. De verhuurder draagt geen verantwoordelijkheid voor het niet kunnen plaatsvinden van het effectieve gebruik van de studio door de huurder.

Aan fotografen wordt uitdrukkelijk aangeraden om hun klanten de betaling van de huur te laten doen.

Indien de huurder de studio niet gebruikt voor de volledige afgesproken duurtijd van de huurperiode zal het verschil niet worden terugbetaald door de verhuurder.

8. Waarborg
Bij aanvang van de huurperiode zal de huurder 250€ in contant geld aan de verhuurder bezorgen. Deze waarborg wordt door de verhuurder aan de huurder terugbetaald na het gezamenlijk nazicht van het pand plus het aanwezige materiaal én in het geval niks ontbreekt én er geen beschadigingen zijn vastgesteld. Indien toch beschadigingen worden vastgesteld of er zaken ontbreken, wordt de waarborg door de verhuurder ingehouden en zal er een kostenbestek worden opgemaakt door een bevoegd expert waarna dit zal overhandigd worden aan de huurder. Het staat de huurder vrij om een tegen-expertise te laten uitvoeren. De huurder verklaart zich tevens akkoord met het feit dat herstellingswerken, reparaties aan materiaal of de aanschaf van nieuw materiaal voor zover deze nodig zijn om de continuïteit van de werking van de fotostudio te garanderen, meteen worden uitgevoerd of zullen plaats vinden. Er zal in dat geval niet gewacht worden op het verslag van expertise en eventuele tegen-expertise.

9. Onderhoud
De huurder verbindt er zich toe het gehuurde goed in goede staat te onderhouden en als een goed huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde van de overeengekomen huurperiode terug te geven in perfecte staat.
De huurder moet alle herstellingen die krachtens de wet, de gebruiken of de overeenkomst ten laste van de huurder zijn onmiddellijk en op zijn kosten uitvoeren.
De huurder is verplicht alle gewone maatregelen te treffen die schade aan het gehuurde goed kunnen voorkomen (bv. sluiten van de deuren, niet afdekken van warmtebronnen, niet met scherpe voorwerpen op de studiovloer krassen, niet roken of vuur maken binnenin het pand noch apparaten gebruiken die werken op basis van een vlam, geen afval in de toiletten gooien, waterkranen sluiten indien niet in gebruik, geen gaten maken in de wanden, enz.).

10. Aanpassingen aan interieur of infrastructuur
Het is de huurder verboden het gehuurde goed te veranderen, te verbouwen of te gebruiken voor een ander doeleind dan het maken van foto- en video-opnames zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder.
Kleine werken van louter inwendige schikking vallen niet onder dit verbod (bv. verplaatsen van meubilair of statieven).
Elke verandering, verbouwing of nieuwe bouw zonder uitzondering, uitgevoerd met of zonder de toestemming van de verhuurder of krachtens gerechtelijke machtiging, wordt van rechtswege en zonder vergoeding eigendom van de verhuurder, die vrij blijft ze te behouden of te doen verdwijnen, zo in de loop als bij het einde van de huur.

11 Onderverhuring
Onderverhuring en overdracht van huur zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder zijn verboden. In geen geval zal de huurder zich kunnen beroepen op stilzwijgende toestemming.

12. Aansprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de beschikbaar gestelde apparatuur, de faciliteiten en het gebouw. De huurder erkent bij akkoord verklaring van deze Algemene Voorwaarden, ook namens alle andere tijdens de huurperiode aanwezige personen, de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart de huurder daarmee te beschikken over de benodigde vaardigheden voor het professioneel gebruik van het gehuurde en de omgeving. Voor gebruik van apparatuur dient de huurder deze te controleren op aanwezigheid en beschadigingen. Wanneer iets afwezig is of beschadigd is, wordt dit vooraf gemeld door de huurder. Indien voorafgaand aan de huurperiode hiervan geen melding wordt gedaan, worden na afloop van de huurperiode alle geconstateerde ontbrekende zaken en beschadigingen doorgerekend aan de huurder. Vloeren dienen na gebruik van de ruimte schoongemaakt te worden door de huurder. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de fotostudio geleend of meegenomen worden door de huurder.

13 Verzekering - Diefstal - Beschadiging
De huurder verklaart bij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, dat hij in het bezit is van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. De huurder dient beschadigingen en vermissingen 100% te vergoeden, op basis van nieuwwaarde of herstelwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk gemeld aan de politie.

14. Verlening van de huurperiode
Indien de huurder de fotostudio langer nodig heeft dan de gereserveerde periode én de fotostudio is beschikbaar in de uren daaropvolgend, dient de verlenging ter plekke betaald te worden naar het op dat moment geldende tarief. Contante betaling of betaling per bancontact is mogelijk.

15. algemene huisregels

15.1 De studio mag door de huurder enkel gebruikt worden voor fotografie- of videodoeleinden.

15.2 De huurder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn opdracht toegang verleent tot de fotostudio met inbegrip van de tuin voor de fotostudio.

15.3 Roken en het gebruik van illegale drugs is niet toegestaan in de fotostudio en het hele gebouw waar de fotostudio zich in bevindt, inclusief de tuin voor de fotostudio.

15.4 Het is ten stelligste verboden om op het ronde deel van de achterwand te staan. Herstellingen en/of schilderwerken aan de wand zullen dientegevolgde volledig aan de huurder worden doorgerekend.

15.5 Bij geschillen zijn de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Uitgebreide info over de prijzen, de werkwijze, de huur en het gebruik van de fotostudio, eveneens het aanwezige materiaal is te lezen op www.huureenfotostudio.be

Alle beelden op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd © Ingrid Weyers